Khoa Lịch sử - Copyright @2015 by PSC Portal, Trường Đại học Đà Lạt
   Địa chỉ: Văn phòng Khoa Lịch Sử - Khu nhà A18 - Đại học Đà Lạt - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
   Điện thoại: (+84)63.3826910 - Website: http://www.kls.dlu.edu.vn - Email: khoalichsu@dlu.edu.vn