Thông báo

Thông bao nhập thông tin cá nhân

Theo tinh thần thông báo số 761/TB-DHDL của Nhà trường ngày 14 tháng 09 năm 2016 v/v nhập thông tin cá nhân của sinh viên hệ đào tạo chính quy Khóa 40, 39, 38, 37 trên trang online.dlu.edu.vn. Phòng Công tác sinh viên yêu cầu những sinh viên chưa nhập hoặc nhập thiếu thông tin hoàn thiện hồ sơ các nhân của mình (danh sách kèm theo)

Thời gian cụ thể như sau:

1. Đối với những sinh viên chưa nhập thông tin cá nhân:
- Hạn chót : Trước 16h30 ngày 18 tháng 11 năm 2016;

2. Đối với những sinh viên nhập thiếu thông tin cá nhân:

- Hạn chót : Trước 11h30 ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Sau thời gian trên, Phòng Công tác sinh viên sẽ kết thúc việc nhập thông tin cá nhân của Sinh viên hệ đào tạo chính quy Khóa 40, 39, 38, 37 và chốt danh sách những sinh viên chưa thực hiện theo thông báo này.

3.Hình thức xử lý: Trừ điểm đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2016 – 2017.

DanhSachSinhVien_Không nhập thông tin (1).xls

TB.761.DHDL.pdfDanhSachSinhVien_ThieuThongTin.xls

Các tin khác