Thông tin sử học

Thể lệ viết bài tạp chí của Đại học Yersin Đà Lạt

Nhằm phát huy năng lực trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập, Khoa Lịch sử thông báo đến toàn thể Giảng viên, học viên và sinh viên thể lệ viết bài tạp chí cho trường Đại học Yersin tham khảo, viết bài và công bố kết quả nghiên cứu. Xem file đính kem.

YERSIN - The Le & Hinh Thuc.pdf

PHỤ LỤC 1 - TRANG THONG TIN TAC GIA.doc

 

 

Các tin khác