Đào tạo

Kế hoạch và thời gian đăng ký học phần học kỳ II năm học 2016-2017

Theo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2016-2017 của Nhà trường, Ban Chủ nhiệm Khoa thông báo đến tất cả sinh viên các khóa rà soát lại kế hoạch học tập, kế hoạch giảng dạy học kỳ II và các học phần tương đương (trên website của Khoa) để tiến hành đăng ký học phần học kỳ II năm học 2016-2017 theo đúng quy định. Mọi thắc mắc liên hệ với Trợ lý Giáo vụ Khoa (TS. Lê Xuân Hưng). Chi tiết thông báo xem file đính kèm.

2016.12.13_1009-TB-DHDL_v.v_DKHP_HK2_nam_hoc_2016-2017.pdf


Các tin khác