Đào tạo

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ II năm 2016-2017

Theo thông báo số 1009/TB-ĐHĐL ngày 13 tháng 12 năm 2016, phòng Quản lý Đào tạo mở hệ thống cho sinh viên đăng ký học phần từ ngày 19/12/2016 - 25/12/2016. Vì một số lý do như nợ học phí, mất mật khẩu,... mà một số sinh viên chưa đăng ký được học phần. Phòng Quản lý Đào tạo sẽ mở hệ thống từ ngày 2/1/2017 - 4/1/2017 để sinh viên đăng ký.

Các học phần trong chương trình mới sẽ có thêm chữ "D" đối với bậc đại học và chữ "C" đối với bậc cao đẳng. Sinh viên khóa 39 trở về trước lưu ý khi đăng ký học lại với sinh viên khóa 40 (nút đăng ký học lại theo CDIO) khi nhập đăng ký học phần cần tra cứu học phần cần cho đúng.

 Ví dụ: LC1002D Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

 

Các tin khác