Lịch sử hình thành

Giới thiệu về khoa Lịch sử - Đại học Đà Lạt


Bậc đào tạo
: 3 bậc
- Cử nhân Tổng hợp Lịch sử và Cử nhân Sư phạm Lịch sử
- Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam
- Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam
Địa chỉ liên hệ: 
Văn phòng khoa Lịch sử, khu nhà A18, Đại học Đà Lạt
01, Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Số điện thoại: 0633.826.910
Email: khoalichsu@dlu.edu.vn
Website: kls.dlu.edu.vn

Các tin khác