Sau Đại học

Chương trình đào tạo cao học ngành Lịch sử Việt Nam theo chuẩn đầu ra CDIO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC THEO CHUẨN ĐẦU RA CDIO
NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT VIỆT NAM

Các học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Tổng

LT

TH

A - Kiến thức chung

8

6

2

 

TR6001

Triết học

4

2

2

BB

NN6002

Ngoại ngữ

4

4

0

Chứng chỉ

B - Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

63

 

 

 

B1

Kiến thức cơ sở ngành nâng cao

9

4.5

4.5

 

LV6101

Một số vấn đề về lịch sử cổ - trung đại V.Nam

3

1.5

1.5

BB

LV6102

Một số vấn đề về lịch sử cận - hiện đại V.Nam

3

1.5

1.5

BB

LV6103

Một số vấn đề về văn hóa Việt Nam

3

1.5

1.5

BB

B2

Kiến thức ngành và chuyên ngành

30

 

 

 

 

Các học phần bắt buộc

12

6

6

 

LV6201

Phương pháp luận sử học

3

1.5

1.5

BB

LV6202

Hình thái kinh tế xã hội Việt Nam trước thời Pháp thuộc

3

1.5

1.5

BB

LV6203

Cải cách và đổi mới trong lịch sử Việt Nam

3

1.5

1.5

BB

LV6204

Lịch sử và văn hóa Chăm

3

1.5

1.5

BB

Các học phần tự chọn

18

7.5

7.5

 

LV7205

Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam

3

1.5

1.5

TC

LV7206

Hồ Chí Minh với cách mạng và văn hóa V.Nam

3

1.5

1.5

TC

LV7207

Chủ quyền biển đảo của Việt Nam

3

1.5

1.5

TC

LV7208

Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

3

1.5

1.5

TC

LV6209

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

3

1.5

1.5

TC

LV6210

Lịch sử Việt Nam thời kỳ dựng nước Văn Lang - Âu Lạc

3

1.5

1.5

TC

B3

Kiến thức liên ngành

24

9

9

 

 

Các học phần bắt buộc

6

3

3

 

LV7301

Một số vấn đề về lịch sử văn hóa Tây Nguyên

3

1.5

1.5

BB

LV7302

Khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên

3

1.5

1.5

BB

Các học phần tự chọn

18

6

6

 

LV6303

Tiền sử Đông Nam Á

3

1.5

1.5

TC

LV6304

Một số vấn đề về nghiên cứu khu vực học

3

1.5

1.5

TC

LV7305

Quan hệ Việt Nam– EU

3

1.5

1.5

TC

LV6306

Các loại hình công xưởng trong tiền sử V.Nam

3

1.5

1.5

TC

LV6307

Tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam

3

1.5

1.5

TC

LV7308

Lịch sử và quá trình hội nhập văn hoá ở ĐNA

3

1.5

1.5

TC

C - Kiến thức quản lý

6

3

3

 

KQ7401

Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo

3

1.5

1.5

TCBB

KQ7402

Quản lý di tích lịch sử

3

1.5

1.5

TCBB

D - Luận văn

7

 

 

 

LV7601

Luận văn tốt nghiệp

7

0

7

BB

Tổng cộng

84

 

 

 

*         *

*


Các tin khác